Privacy

Wij nemen gegevensbescherming serieus en informeren u hierbij hoe wij uw gegevens verwerken en op welke aanspraken en rechten u volgens de gegevensbeschermingsregelgeving recht heeft. Geldig vanaf 1 juni 2020.

1. Instantie verantwoordelijk voor gegevensverwerking en contact-gegevens

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevens-Basis-: bescherming:

STAWAG Energie GmbH
Lombardenstraße 12-22
52070 Aken, DLD
+49 (0)241 181-2720
info@stawag-energie.de
energie@stawag.de

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming en regeling

NUM3RUS GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming van de STAWAG Energie GmbH
Carmenstraße 9
40549 Düsseldorf, DLD
+49 (0)211 171 8756
datenschutz-stawag-energie(at)stawag.de

2. Doeleinden en rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Zie hieronder voor details.

2.1 Doeleinden voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 b AVG)

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de uitvoering van onze contracten met u en de uitvoering van uw bestellingen, evenals voor de uitvoering van maatregelen en activiteiten in het kader van precontractuele relaties, bijv. met geïnteresseerde partijen. In het bijzonder dient de verwerking om te voldoen aan onze verplichtingen jegens branchegerelateerde diensten of om de door u geleverde diensten te gebruiken (bijv. Uit leasecontracten of soortgelijke contracten) in overeenstemming met uw bestellingen en wensen en omvat de diensten, maatregelen en activiteiten die hiervoor nodig zijn.

Verdere details over de doeleinden van onze gegevensverwerking zijn te vinden in de respectieve contractdocumenten, algemene voorwaarden en andere informatie die aan u wordt verstrekt (bijvoorbeeld bij het gebruik van onze website).

2.2 Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of derden (art. 6 lid 1 f AVG)

Naast de feitelijke nakoming van de (voorlopige) overeenkomst, kunnen wij uw gegevens verwerken indien dit nodig is om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te vrijwaren, in het bijzonder ten behoeve van:

 • het verkrijgen van informatie over kredietwaardigheidsonderzoeken en het uitwisselen van gegevens met kredietinstellingen;Maatregelen voor bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten;
 • Beheer en controle door verbonden ondernemingen (bv. Moedermaatschappij) of de overeenkomstige toezichthoudende organen of controleorganen (bv. Accountants);
 • Openbaarmaking van persoonsgegevens als onderdeel van due diligence bij verkooponderhandelingen binnen het bedrijf;
 • Verrijking van onze gegevens, inclusief door openbaar beschikbare gegevens te gebruiken of te onderzoeken;
 • facturering;
 • Incasso van vorderingen door incassobureaus;
 • Bewering van juridische claims en verdediging in juridische geschillen door advocaten;
 • Garantie van EDP / IT-beveiliging;
 • preventie en opsporing van strafbare feiten;
 • Gebouw- en systeembeveiliging (bijv. Door toegangscontroles en videobewaking);
 • Goodwillprocedure.

2.3 Doeleinden binnen de reikwijdte van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG)

Uw persoonsgegevens kunnen op basis van uw toestemming ook voor bepaalde doeleinden worden verwerkt (bijv. Gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden). U kunt deze in de regel op elk moment herroepen. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn gegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25 mei 2018. In de bijbehorende tekst van de toestemming wordt u apart geïnformeerd over de doeleinden en de gevolgen van een intrekking of het niet geven van toestemming.

Kortom, de intrekking van de toestemming heeft alleen effect voor de toekomst. Verwerking die plaatsvond vóór de intrekking wordt niet beïnvloed en blijft rechtmatig.

2.4 Doeleinden om te voldoen aan wettelijke vereisten (art. 6 lid 1 c AVG) of in het algemeen belang (art. 6 lid 1 e AVG)

Zoals iedereen die betrokken is bij economische activiteiten, zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn voornamelijk wettelijke vereisten (zoals, maar niet beperkt tot, handels- en belastingwetten, de Energy Industry Act (EnWG) en verordeningen voor de energie-industrie), maar mogelijk ook wettelijke of andere officiële vereisten (zoals maar niet beperkt tot de regelgevende autoriteiten (Federal Network Agency, enz.) ). De doeleinden van de verwerking kunnen bestaan ​​uit identiteits- en leeftijdsverificatie, preventie van fraude en het witwassen van geld, het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van terrorismefinanciering en strafbare feiten die activa in gevaar brengen, het voldoen aan belastingcontroles en rapportageverplichtingen, evenals het archiveren van gegevens. Doeleinden van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, evenals audits door belastingautoriteiten en andere autoriteiten. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk worden in het kader van officiële / gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, het vervolgen of afdwingen van vorderingen op grond van het burgerlijk recht.

3. Categorieën gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover wij gegevens niet rechtstreeks van u ontvangen, en hun herkomst

Voor zover dit nodig is voor de levering van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die rechtmatig zijn ontvangen van andere bedrijven of van andere derde partijen (bijv. Kredietagentschappen, adresuitgevers). Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij rechtmatig hebben verkregen, ontvangen of verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (zoals telefoongidsen, handels- en verenigingsregisters, bewonersregisters, debiteurenlijsten, kadasters, pers, internet en andere media) en mogen verwerken.

Relevante categorieën persoonsgegevens kunnen in het bijzonder zijn:

 • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, beroep / branche en vergelijkbare gegevens);
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens);
 • adresgegevens (registratiegegevens en vergelijkbare gegevens);
 • Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens inclusief scoring, d.w.z. gegevens ter beoordeling van het economisch risico);
 • klantgeschiedenis;
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia (bijv. Tijdstip van toegang tot onze website, apps of nieuwsbrief, door ons aangeklikte pagina's of inzendingen en vergelijkbare gegevens).

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Binnen onze groep ontvangen die interne functies of organisatorische eenheden en alle andere bedrijven die volgens het ondernemingsrecht met ons zijn verbonden uw gegevens die hen nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of in het kader van de verwerking en uitvoering van onze gerechtvaardigde belangen. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan externe instanties

 • in verband met de uitvoering van het contract;
 • voor doeleinden waarvoor we verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten voor informatie, rapportage of openbaarmaking van gegevens of waarvoor de openbaarmaking van gegevens in het algemeen belang is (zie paragraaf 2.4);
 • als externe servicebedrijven namens ons gegevens verwerken als verwerkers of functieleveranciers (bijv. Externe datacentra, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek);
 • op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde partij voor de doeleinden vermeld in paragraaf 2.2 (bijv. Aan autoriteiten, kredietinstellingen, incasso, advocaten, rechtbanken, taxateurs, groepsmaatschappijen en commissies en controleorganen);
 • als u ons uw toestemming heeft gegeven om deze over te dragen aan derden.

Verder geven wij uw gegevens niet door aan derden. Voor zover we dienstverleners opdracht geven als onderdeel van de orderverwerking, zijn uw gegevens bij hun aan dezelfde beveiligingsnormen onderworpen als bij ons. Voorts mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzonden.

5. Duur van opslag van uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook het aangaan van een contract (precontractuele juridische relatie) en de uitvoering van een contract.

Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, waaronder maar niet afdoende uit de Commercial Code (HGB) en de Tax Code (AO). De daar vermelde termijnen voor opslag en documentatie zijn tot tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele juridische relatie.

Bovendien kunnen speciale wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen, bijv. het bewaren van bewijs in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) is de reguliere verjaringstermijn drie jaar, maar verjaringstermijnen van maximaal 30 jaar kunnen ook van toepassing zijn.

Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke verplichtingen en rechten, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun - tijdelijke - verdere verwerking noodzakelijk is om de doeleinden genoemd onder 2.2 of 2.4 te vervullen. In deze gevallen kunnen we, zelfs nadat onze zakelijke relatie of onze precontractuele juridische relatie is beëindigd, uw gegevens bewaren gedurende een periode die verenigbaar is met de doeleinden en deze indien nodig gebruiken.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Een gegevensoverdracht naar locaties in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) vindt plaats indien dit wettelijk verplicht is voor de uitvoering van een order van u (bijv. fiscale rapportageverplichtingen), het is in de context van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij of u heeft ons uw toestemming gegeven.

Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt in een derde land in verband met de betrokkenheid van dienstverleners als onderdeel van de orderverwerking. Tenzij de Europese Commissie heeft besloten tot een passend niveau van gegevensbescherming voor het land in kwestie, garanderen wij dat uw rechten en vrijheden adequaat worden beschermd en gegarandeerd in overeenstemming met de EU-gegevens-beschermingsvereisten door middel van passende contracten. Op verzoek verstrekken wij u graag relevante gedetailleerde informatie.

Informatie over de passende of gepaste garanties en de mogelijkheid hoe en waar u een kopie kunt verkrijgen, kan worden opgevraagd bij de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

7. Uw privacyrechten

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gegevensbeschermingsrechten tegen ons doen gelden.

 • U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met de regels van artikel 15 AVG (mogelijk met beperkingen onder artikel 34 BDSG).
 • Op uw verzoek zullen wij de gegevens die over u zijn opgeslagen corrigeren in overeenstemming met artikel 16 AVG als deze onjuist of onjuist zijn.
 • Indien u dat wenst, zullen wij uw gegevens verwijderen in overeenstemming met de principes van artikel 17 AVG, op voorwaarde dat andere wettelijke voorschriften (bijv. Wettelijke bewaarplicht of de beperkingen volgens § 35 BDSG) of een hoger belang van onze kant (bijv. ter verdediging van onze Rechten en aanspraken) hiermee niet in strijd zijn.
 • Rekening houdend met de vereisten van artikel 18 AVG, kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op basis waarvan we de verwerking van uw gegevens moeten stopzetten. Dit recht van bezwaar geldt echter alleen in de aanwezigheid van zeer bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie, waarbij de rechten van ons bedrijf in strijd kunnen zijn met uw recht op bezwaar.
 • U hebt ook het recht om uw gegevens te ontvangen in overeenstemming met de voorschriften van Art.20 AVG in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om ze naar een derde partij te verzenden.
 • Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken (zie paragraaf 2.3).
 • U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG). We raden u echter aan om altijd eerst een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien mogelijk moeten uw verzoeken om uw rechten uit te oefenen schriftelijk worden gericht aan het bovenstaande adres of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming.

8. Omvang van uw verplichtingen om ons uw gegevens te verstrekken

U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van een zakelijke relatie of voor een precontractuele relatie met ons, of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we meestal niet in staat zijn om het contract af te sluiten of uit te voeren.

Als u daarom vraagt, wordt u afzonderlijk geïnformeerd over het vrijwillige karakter van de informatie.

9. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (inclusief profilering)

We gebruiken geen puur geautomatiseerde besluitvormingsprocedures in overeenstemming met artikel 22 AVG. Mochten wij in de toekomst een dergelijke procedure in individuele gevallen toepassen, dan zullen wij u hierover apart informeren, mits dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw gegevens gedeeltelijk verwerken met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering).

Om u gerichte informatie en advies over producten te kunnen geven, kunnen wij evaluatietools gebruiken. Deze maken op behoeften gebaseerd productontwerp, communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

Dergelijke procedures kunnen ook worden gebruikt om uw kredietwaardigheid te beoordelen en om witwassen en fraude tegen te gaan. Om uw kredietwaardigheid te beoordelen, kunnen zogenaamde "scorewaarden" worden gebruikt. Bij scoring wordt de kans berekend met behulp van wiskundige methoden waarmee een klant aan zijn betalingsverplichtingen conform het contract zal voldoen. Dergelijke scorewaarden ondersteunen ons b.v. bij het nemen van beslissingen in het kader van productdeals en worden opgenomen in ons risicobeheer. De berekening is gebaseerd op wiskundig en statistisch erkende en beproefde methoden en is gebaseerd op uw gegevens, in het bijzonder ervaring uit de vorige zakelijke relatie en informatie van kredietagentschappen.

Informatie over nationaliteit en bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens artikel 9 AVG worden niet verwerkt.

Informatie over uw recht op bezwaar Art.21 AVG

1. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, die is gebaseerd op art. 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of art. 6 lid 1 e AVG (gegevens-verwerking in het algemeen belang) om bezwaar in te dienen als hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen Juridische claims.

2. We verwerken uw persoonsgegevens ook in individuele gevallen om direct mail te beheren. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail. We zullen deze tegenstrijdigheid voor de toekomst beschouwen.

We zullen uw gegevens niet langer verwerken voor directe reclamedoeleinden als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor deze doeleinden.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan

STAWAG Energie GmbH
Lombardenstrasse 12-22
52070 Aken
Duitsland

Informatie over gegevensbescherming vanaf 1 juni 2020

top
Formular wird geladen…